Eignir

Eignir 2022 2021
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Fasteignir 248.877.196 227.803.562
Vélar og bifreiðar 79.764.523 73.808.422
Golfvöllur 390.869.560 380.607.086
Fastafjármunir samtals 719.511.279 682.219.070
Veltufjármunir
Birgðir 9.793.337 12.963.219
Viðskiptakröfur 3.736.835 1.929.608
Aðrar skammtímakröfur 0 5.150.006
Bankainnistæður 16.173.609 833.470
Veltufjármunir samtals 29.703.781 20.876.303
Eignir alls 749.215.060 703.095.373

Skuldir og eigið fé

Skuldir og eigið fé 2022 2021
Eigið fé
Framlag Hafnarfjarðarbæjar 345.695.254 345.695.254
Óráðstafað eigið fé í ársbyrjun 289.453.426 281.311.884
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 17.495.151 8.141.542
Eigið fé samtals 652.643.831 635.148.680
Langtímaskuldir
Veðskuldir 74.757.192 31.664.273
Næsta árs afborgun -6.650.250 -3.958.034
Langtímaskuldir samtals 68.106.942 27.706.239
Skammtímaskuldir
Hlaupareikningslán 0 13.066.580
Viðskiptaskuldir 11.781.994 9.345.525
Ógreitt vegna starfsfólks 6.588.333 12.174.019
Ógreiddur virðisaukaskattur 3.443.710 1.696.296
Næsta árs afborgun langtímalána 6.650.250 3.958.034
Skammtímaskuldir samtals 28.464.287 40.240.454
Skuldir og eigið fé alls 749.215.060 703.095.373